ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา)

image 17

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา)