อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี

ผศ.ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี

อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์

ช่องทางการติดต่อ

อีเมล. pananda.c@gmail.com

การศึกษาและหลักสูตร

 • พ.ศ. 2555 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พ.ศ. 2547 Master of International Business The University of Sydney, Australia
 • พ.ศ. 2546 อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน

อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน(ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

 • อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดชลบุรี
 • อาจารย์ที่ปรึกษาวิชา รศ. 9000 การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 15
 • อาจารย์ที่ปรึกษาวิชา รอ. 9000 การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 4-5
 • อาจารย์ที่ปรึกษาวิชา รศ. 9000 การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 29-30
 • อาจารย์ที่ปรึกษาวิชา รอ. 9000 การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 20
 • ที่ปรึกษากลุ่ม หลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล (DAD)” รุ่นที่ 1-4 ซึ่งจัดโดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน(ภายนอกสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

 • คณะทำงานปรับปรุงมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นเกี่ยวกับการสำรวจความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
 • วิทยากรหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 1-2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562) ซึ่งจัดโดยสำนักงบประมาณ
 • ที่ปรึกษาโครงการ Policy Lab ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • วิทยากรกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “แนวคิดและประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ” ซึ่งจัดโดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
 • ผู้พิจารณาบทความ (Reviewer) เพื่อลงตีพิมพ์ใน Journal of Nutrition Education and Behavior (Q2) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลสากล SCImago (Q2)