คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ

รศ.ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ

คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ช่องทางการติดต่อ

โทร. 02 727 3127

การศึกษาและหลักสูตร

  • 2541 ปริญญาเอก Ph.D. – Interdisciplinary Advanced Science and Technology, University of Tokyo สาขาวิชา Air Pollution & Atmospheric Environment
  • 2538 ปริญญาโท M.Eng. – Environmental Chemistry Engineering, Saitama University สาขาวิชา Air Pollution & Atmospheric Environment
  • 2535 ปริญญาตรี – วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ B.Sc. – Chemistry (First Class Honor with สาขาวิชา เคมี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

  • มลพิษทางอากาศและการจัดการ ก๊าซเรือนกระจก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการคาร์บอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสะอาด ธุรกิจสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน การปฏิบัติการภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูลสิ่งแวดล้อม
  • นอกเหนือจากงานสอนและงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ยังมีประสบการณ์ในการออกแบบและจัดตั้งงานวิจัยในระดับนานาชาติ ร่วมกับนักวิจัยจากหลายประเทศ มานานกว่า 20 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานวิจัยภาคสนาม ในด้านสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2553- นักวิจัย และ ประกอบอาชีพอิสระ (ทำสวน)
  • 2544 – 2552นักวิจัย Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology
  • 2541 – 2544นักวิจัย Japan Science and Technology Agency