คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว

Dr. Paithoon Monpanthong

ผศ.ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง

คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว

ช่องทางการติดต่อ

โทร. 02 727 3218

การศึกษาและหลักสูตร

 • Ph.D. in Integrated Tourism Management, National Institute of Development Administration, Thailand
 • M.B.A. Prince of Songkla University, Thailand
 • B.A. in Education (French), Prince of Songkla University, Thailand

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • การจัดการการท่องเที่ยวเรือสำราญ
 • การจัดการท่าเรือ
 • การจัดการการท่องเที่ยวเรือยอชท์
 • มัคคุเทศก์
 • การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว

ประสบการณ์การทำงาน(ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

 • 2558 – 2562 รองคณบดีฝ่ายวิชาการผู้อานวยการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จ. ภูเก็ต) คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน(ภายนอกสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

 • 2545 – 2557 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
 • 2448 – 2558 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 • 2555 – 2557 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชมงคล กรุงเทพ
 • 2556 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา ASIAN Cruise Service Network – ACSN
 • 2548 – ปัจจุบัน วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
 • 2542 – 2554 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ภาคใต้ ประเทศไทย บริษัทซีทัวร์ จำกัด
 • 2540 – 2542 อุปนายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพภูเก็ต
 • 2553 – 2542 มัคคุเทศก์ (ภาษาฝรั่งเศส/อังกฤษ)
 • 2532 – 2533 พนักงานต้อนรับ โรงแรมภูเก็ตไอแลนด์รีสอร์ท