คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

kullatip satararuji

รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

ช่องทางการติดต่อ

โทร. 02 727 3729

การศึกษาและหลักสูตร

  • Post Graduate in New Media, University of Technology, Sydney, Australia
  • Ph.D (Education Technology), Northern lllinois University, USA
  • Dip. (Communication Studies), University of Oklahoma, Norman USA
  • MS. (Media Studies),West Chester University of Pennsyvania, USA
  • BA (การสื่อสารมวลชน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • การสื่อสารประเด็นสาธารณะของสังคมไทยผ่านนวัตกรรม การสื่อสารเพื่อการรณรงค์ เว็บไซต์ Change.org (2558) , ปฎิภาณ ชัยช่วย

 

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

  • การสื่อสารสื่อใหม่ การสื่อสารสุขภาพ การสื่อสารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การประเมินผลทางการสื่อสาร การสื่อสารซีเอสอาร์ (CSR)