กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

chada

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

การศึกษาและหลักสูตร

 • Master of Arts (Economics), Williams College, Massachusetts, สหรัฐอเมริกา
 • Master of Arts (Economics), Cambridge University, สหราชอาณาจักร
 • Bachelor of Arts (Economics), Cambridge University, สหราชอาณาจักร

การทำงาน

 • กรรมการและเหรัญญิก สภากาชาดไทย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556
 • ประธานกรรมการ บริษัทสยามพารากอนดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2554
 • ประธานกรรมการ บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 22 พฤษภาคม 2552

ตําแหน่งหน้าที่สําคัญในอดีต

 • ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พ.ศ. 2554 – 2556
 • กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2549 – 2553
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2542 – 2550

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 28 กรกฎาคม 2563
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ปม.) 5 ธันวาคม 2557
 • ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 5 ธันวาคม 2550
 • ตติยจุลจอมเกล้า (ต.จ.) 5 พฤษภาคม 2548