คณบดีคณะภาษาและการสื่อสาร

Dr. Kasma Suwanarak

รศ.ดร.กษมา สุวรรณรักษ์

คณบดีคณะภาษาและการสื่อสาร

ช่องทางการติดต่อ

โทร. 02 727 3133

การศึกษาและหลักสูตร

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต(วรรณคดีอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Doctor of Education (Teaching English to Speakers of Other Languages) University of Exeter, UK

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • ภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม (Foreign Language and Culture)
 • ภาษาศาสตร์ (Linguistics)

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2563 คณบดีคณะภาษาและการสื่อสาร
 • 2561 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะภาษาและการสื่อสาร
 • 2557 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะภาษาและการสื่อสาร
 • 2554 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะภาษาและการสื่อสาร
 • 2551 อาจารย์ประจำคณะภาษาและการสื่อสาร
 • 2543 อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์