คณบดีคณะภาษาและการสื่อสาร

Dr. Kasma Suwanarak

รศ.ดร.กษมา สุวรรณรักษ์

คณบดีคณะภาษาและการสื่อสาร

ช่องทางการติดต่อ

โทร. 02 727 3133

การศึกษาและหลักสูตร

  • ศิลปศาสตรบัณฑิต(วรรณคดีอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • Doctor of Education (Teaching English to Speakers of Outher Language) University of Exeter, UK

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

  • ภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม (Foreign Language and Culture)
  • ภาษาศาสตร์ (Linguistic)

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2563 รักษาการแทนคณบดี
  • 2561 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
  • 2557 รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะภาษาและการสื่อสาร
  • 2554 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
EDIT