นายกสภาสถาบัน

juree

รองศาสตราจารย์ ดร.จุรี วิจิตรวาทการ

นายกสภาสถาบัน

การศึกษาและหลักสูตร

 • พ.ศ. 2559 Honorary Doctor of Philosophy degree (Law) University of Indiana, สหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2522 Doctor of Philosophy (Anthropology), University of California at Berkeley, สหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2513 Master of Arts (Asian Studies), University of California at Berkeley, สหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2511 Bachelor of Arts (Political Science), University of California at Berkeley, สหรัฐอเมริกา

การทำงาน

 • กรรมการสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • คณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนา สถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม

ตําแหน่งหน้าที่สําคัญในอดีต

 • กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ฉบับที่ 2560
 • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (พ.ศ. 2557 – 2558)
 • อดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

 • ตติยดิเรกคุณาภรณ์, 28 กรกฎาคม 2560
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก, 5 ธันวาคม 2558
 • มหาวชิรมงกุฎ, 5 ธันวาคม 2548
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา, 5 ธันวาคม 2549