ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม)

Duchduen

ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม)