คณบดีคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

Dr. Jaray Singhakowinta

ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์

คณบดีคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ช่องทางการติดต่อ

โทร. 02 727 3570

การศึกษาและหลักสูตร

 • 2541 ปริญญาตรี – (เกียรตินิยมอันดับ 2 )อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไทย)
 • 2546 ปริญญาโท – Master of Arts (Gender, Culture and Modernity)Goldsmiths College University of London (สหราชอาณาจักร)
 • 2553 ปริญญาเอก – Doctor of Philosophy (Sociology)Goldsmiths College University of London (สหราชอาณาจักร)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • สังคมวิทยา (sociology)
 • ทฤษฎีสังคม (social theory)
 • การพัฒนาทางเลือก (alternative development)
 • สังคมวิทยาการเมือง (political sociology)
 • การเคลื่อนไหวทางสังคม (social movement)
 • คนพลัดถิ่นกับนโยบายสังคม (diaspora and social policy)
 • การเมืองเรื่องอัตลักษณ์และอำนาจทับซ้อน (identity politics and intersectionality)
 • วัฒนธรรมและสื่อศึกษา (cultural and media studies)
 • เพศสภาพและเพศวิถีศึกษา (gender and sexuality studies)
 • ทฤษฎีเควียร์กับการเมือง (queer theory and politics)
 • ไทยศึกษา (Thai studies)
 • เอเชียศึกษา (Asian studies)