ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

Dr. Chandra nuj Mahakanjana

รศ.ดร.จันทรานุช  มหากาญจนะ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ช่องทางการติดต่อ

โทร. 02 727 3914

การศึกษาและหลักสูตร

  • พ.ศ. 2547 Ph.D. (Political Science) Northern Illinois University, U.S.A.
  • พ.ศ. 2541 M.A. (Political Science) Northern Illinois University , U.S.A.
  • พ.ศ. 2537 รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

  • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ต.ค. 2558 – 2559)
  • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ต.ค. 2552 – 2555)
  • อาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2548 – 2549)
  • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (2550 – ก.ย. 2552)