คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Dr.Chiraprapha Akaraborworn

ศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ช่องทางการติดต่อ

โทร. 02 727 3484

การศึกษาและหลักสูตร

  • Ph.D. Human Resource Development, University of Minnesota
  • M.S. Human Resource Development, Pittsburg State University
  • ศศ.บ. จิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

  • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • การพัฒนาองค์การ
  • การบริหารผลการปฏิบัติงาน
  • HR Audit
  • การวินิจฉัยองค์การ Nine Cells
  • การสำรวจความผูกพัน Emo-meter
  • การจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านงานทรัพยากรมนุษย์