ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท

nida 2191 1

ผศ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท

ช่องทางการติดต่อ

โทร. 027273759

การศึกษาและหลักสูตร

  • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวารสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • การกำกับดูแลและนโยบายสื่อ การรู้เท่าทันสื่อและความรอบรู้ดิจิทัล วารสารศาสตร์ดิจิทัล ประเด็นทางสังคมเกี่ยวกับการสิ่อสารประทุษวาจา การสื่อสารในกลุ่มผู้สูงอายุ

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

  • งานวิจัยด้าน: การกำกับดูแลและนโยบายสื่อ การรู้เท่าทันสื่อและความรอบรู้ดิจิทัล วารสารศาสตร์ดิจิทัล ประเด็นทางสังคมเกี่ยวกับการสิ่อสารประทุษวาจา การสื่อสารในกลุ่มผู้สูงอายุ
EDIT