ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

Chamlong

ศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญ

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

การศึกษาและหลักสูตร

 • Ph.D. (Environmental Policy and Management) Murdoch University, Western Australia, 1997
 • วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ครุศาสตร์ วิทยาลัยครูพระนคร
 • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • การประเมินผลนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และโครงการ
 • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14000)
 • การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
 • การบริหารโครงการ

การทำงาน

 • ศาสตราจารย์ ประจำหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปัจจุบัน)
 • ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน (ปัจจุบัน)
 • คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (2558-2561)
 • คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม) (ปัจจุบัน)
 • กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (จากผู้บริหาร) (2559-2560)
 • กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (จากคณาจารย์) (2552-2555)
 • กรรมการสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2542-2548)
 • เลขาธิการสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2547-2548)
 • รองประธานสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2549-2556)
 • รองคณบดี คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (2549-2556)