ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ

Dr.Asawin Nedpogaeo

รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ

ช่องทางการติดต่อ

โทร. 02 727 3739

การศึกษาและหลักสูตร

 • ปริญญาเอก การสื่อสาร มหาวิทยาลัยเวสมินสเตอร์ ประเทศสหราชอาณาจักร
 • ปริญญาโท การสื่อสารระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแมคควอร์รี่ ประเทศออสเตรเลีย
 • ประกาศนียบัตร การตลาด มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย เบิร์คลี่ย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • การสื่อสารมวลชน การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การสื่อสารระหว่างประเทศ การสื่อสารเชิงวิพากษ์ การสื่อสารเครือข่าย สื่อใหม่และสังคมสารสนเทศ และสื่อและวัฒนธรรมศึกษา

ประสบการณ์การทำงาน(ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน(ภายนอกสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

 • คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
 • คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • หัวหน้าฝ่ายวิจัยข่าว สถานีโทรทัศน์ฟูจิทีวี (ญี่ปุ่น)
 • ผู้ช่วยวิจัย หนังสือพิมพ์ซิดนีย์มอร์นิ่งเฮรัลด์ (ออสเตรเลีย)
 • ผู้ช่วยวิจัย นิตยสารเทมโป้ (อินโดนีเซีย)
 • ผู้ควบคุมงานบริการข่าวสาร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด