คณบดีคณะนิติศาสตร์

รศ.ดร.อมรรัตน์  กุลสุจริต

รศ.ดร.อมรรัตน์  กุลสุจริต

คณบดีคณะนิติศาสตร์

ช่องทางการติดต่อ

โทร. 02 727 3664

อีเมล. amornrat.kul@nida.ac.th

การศึกษาและหลักสูตร

  • ปริญญาเอก Docteur en droit (droit public), mention très honorable Université Aix-Marseille III (Paul Cézanne) ประเทศฝรั่งเศส พ.ศ.2554
  • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2541
  • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2532

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

กฎหมายมหาชน : กฎหมายรัฐธรรมนูญ; ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน; สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน; กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ; นิติปรัชญา

ประสบการณ์การทำงาน(ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารสาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน(ภายนอกสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

  • รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก (กันยายน 2542 – พฤษภาคม 2546)
  • คณบดีคณะนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก (สิงหาคม 2554 – เมษายน 2563)