รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและชุมชนสัมพันธ์

รศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล

รศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและชุมชนสัมพันธ์

ช่องทางการติดต่อ

โทร. 02 727 3334

การศึกษาและหลักสูตร

 • ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) University of Ottawa, ประเทศแคนาดา ปี พ.ศ. 2544
 • ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2535
 • ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2529

การทำงาน

 • อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและชุมชนสัมพันธ์

ประสบการณ์การทำงาน(ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

 • พ.ย. 2561 – พ.ย. 2564คณบดี คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พ.ย. 2555 – มิ.ย. 2556รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ต.ค. 2554 – พ.ย. 2555รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ธ.ค. 2551 – ต.ค. 2554รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน(ภายนอกสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

 • 2545 – 2550 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ University of Windsor, ประเทศแคนาดา
 • 2544 – 2545 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ Lakehead University ประเทศแคนาดา
 • 2543 – 2544 อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ University of Ottawa ประเทศแคนาดา
 • มค – มิย. 2543 อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ Carleton University ประเทศแคนาดา
 • 2531 – 2537ผู้ประสานงานวิจัย แผนงานเศรษฐกิจรายสาขา (Sectoral Economics Program: SEP) และแผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technological Development Program: STD) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)