ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล (MADT)

Thanachat

อาจารย์ ดร.ธนชาตย์ ฤทธิ์บำรุง

ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล (MADT)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

  • Change Management
  • Decision-Making
  • Data Visualization
  • Management Information Systems