กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

suwanna

ศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

การศึกษาและหลักสูตร

  • อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) สาขาวิชาปรัชญา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Master of Arts Philosophy, University of Hawaii at Manoa, สหรัฐอเมริกา
  • Doctor of Philosophy Philosophy, University of Hawaii at Manoa, สหรัฐอเมริกา

การทำงาน

  • ศาสตราจารย์กิตติคุณ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมปรัชญานานาชาติ (Secretary General, International Federation of Philosophical Societies)