กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

somkid

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

การศึกษาและหลักสูตร

  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2525
  • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2527
  • ปริญญาโท กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยปารีส ๒ ประเทศฝรั่งเศส (D.E.A. de droit public interne, Paris II, FRANCE) พ.ศ. 2530
  • ปริญญาเอก กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยปารีส ๒ ประเทศฝรั่งเศส (Doctorat en droit, Paris II, FRANCE) พ.ศ. 2533

การทำงาน

  • กรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 10
  • ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข