ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

รศ.ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร

รศ.ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

ช่องทางการติดต่อ

โทร. 02-727-3295

อีเมล. dr.patthareeya@yahoo.com , patthareeya.l@nida.ac.th

การศึกษาและหลักสูตร

  • Ph.D. in Development Administration, National Institute of Development Administration, Thailand
  • Post Graduate Certificate in International Hotel and Hospitality Administration, Les Roches International School of Hotel Management, Switzerland
  • M.B.A. in Marketing, University of Southern Queensland, Australia
  • M.A. in English for Careers, Thammasart University, Thailand
  • B.A. in French and English, Thammasart University, Thailand

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

  • การบริหารจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
  • การจัดการอุตสาหกรรมไมซ์
  • การจัดการเชิงกลยุทธ์การตลาด บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
  • การบริการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
  • การจัดการนโยบายสาธารณะ