อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผอ

รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี

อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์