อุปนายกสภาสถาบัน

Veerawat

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล

อุปนายกสภาสถาบัน

การศึกษาและหลักสูตร

  • พาณิชยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Master Degree in Business Administration, University of Hawaii, สหรัฐอเมริกา
  • Doctor of Philosoply in Business, University of Illinois, สหรัฐอเมริกา

การทำงาน

  • กรรมการรองผู้จัดการใหญ่บริหารอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
  • กรรมการ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)