นายกสภาสถาบัน

preecha

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์

นายกสภาสถาบัน

การศึกษาและหลักสูตร

  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การธนาคาร), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Master of Arts (Economic : Public Finance), California State University, Long Beach, สหรัฐอเมริกา
  • Doctor of Philosophy (Economic : Monetary Theory), University of Missouri – Columbia, สหรัฐอเมริกา

การทำงาน

  • ศาสตราภิชาน ประจำคณะบริหารธุรกิจ แต่งตั้งโดย สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • คณะที่ปรึกษา (Advisory Board) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์