กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

juree

รองศาสตราจารย์ ดร.จุรี วิจิตรวาทการ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

การศึกษาและหลักสูตร

  • พ.ศ. 2511 Bachelor of Arts (Political Science), University of California at Berkeley, สหรัฐอเมริกา
  • พ.ศ. 2513 Master of Arts (Asian Studies), University of California at Berkeley, สหรัฐอเมริกา
  • พ.ศ. 2522 Doctor of Philosophy (Anthropology), University of California at Berkeley, สหรัฐอเมริกา
  • พ.ศ. 2559 Honorary Doctor of Philosophy degree (Law) University of Indiana, สหรัฐอเมริกา

การทำงาน

  • ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • คณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนา สถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
EDIT