อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ร.ต. ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์

รศ.ร.ต.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์

อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ช่องทางการติดต่อ

โทร. 02-727-3890

อีเมล. miggenterprise@gmail.com

แฟกซ์. 0-2375-9164

การศึกษาและหลักสูตร

 • Ph.D. in Political Science (Field: Public Policy and Methods) Claremont Graduate University: Claremont, CA, USA
 • MPPM (Master of Public Policy and Management) University of Southern California. Los Angeles, CA, USA
 • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) – เกรดเฉลี่ยเป็นลำดับที่หนึ่งของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, จ. นครนายก, ประเทศไทย ( นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 40 นักเรียนนายร้อยจปร. รุ่นที่ 51 )

การทำงาน

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน(ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • ผู้ช่วยคณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พฤศจิกายน 2554 – สิงหาคม 2557 และ พฤษภาคม 2558 – มกราคม 2559)
 • อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน(ภายนอกสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

 • นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร
 • ที่ปรึกษาโครงการฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้าน (เพื่อนบ้านป้องกันภัย) กองบังคับการตำรวจนครบาล 4 และกองบัญชาการตำรวจนครบาล
 • ผู้ร่วมริเริ่มโครงการฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้าน (เพื่อนบ้านป้องกันภัย) ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 4 และกองบัญชาการตำรวจนครบาล
 • ผู้บรรยายพิเศษในวิชา การเลือกตั้ง พรรคการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้บังคับหมวด กองร้อยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 6 กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก