ผู้อำนวยการโครงการวารสาร (บรรณาธิการวารสารบริหารธุรกิจรักษาการในตำแหน่ง)/ผู้อำนวยการโครงการ MSc in FIRM / MSc in CFIRM / MSc in Flexible-CFIRM

fn

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

ผู้อำนวยการโครงการวารสาร (บรรณาธิการวารสารบริหารธุรกิจรักษาการในตำแหน่ง)/ผู้อำนวยการโครงการ MSc in FIRM / MSc in CFIRM / MSc in Flexible-CFIRM