ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต / อาจารย์ประจำคณะการจัดการการท่องเที่ยว

tt

ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต / อาจารย์ประจำคณะการจัดการการท่องเที่ยว