ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

dr

รศ.ดร.อัษฎา จินตกานนท์

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต