ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ

รศ.ดร.ดนุวศิน เจริญ

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ