อาจารย์ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรภาวะผู้นํา การจัดการและนวัตกรรม

Rectangle 6430

รศ.ดร. จุฑามาศ แก้วพิจิตร

อาจารย์ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรภาวะผู้นํา การจัดการและนวัตกรรม