ผู้อำนวยการหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล (DADS)

aj.ekarat 01 300x3001 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์

ผู้อำนวยการหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล (DADS)