ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ จ.ยะลา และผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล"

pic4

ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ จ.ยะลา และผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล"