ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

m gsl

ผศ. ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษาและหลักสูตร

  • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) Docteur en Droit (Droit Public) เกียรตินิยมสูงสุด พร้อมคำสรรเสริญของคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ (Mention Très honorable avec félicitations du jury) และได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์ตามสภาพโดยไม่ต้องมีการแก้ไข
  • ทุน Bourses d’excellence Eiffel Doctorat (ระดับปริญญาเอก),กระทรวงการต่างประเทศ, สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน (D.E.A. Droit public) เกียรตินิยม Assez Bien
  • ทุน Bourses d’excellence Eiffel (ระดับปริญญาโท),กระทรวงการต่างประเทศ, สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์