อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

m gel3

ผศ. ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์