ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง

ผศ. ดร. ณพงศ์ นพเกตุ

ผศ. ดร. ณพงศ์ นพเกตุ

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง

ช่องทางการติดต่อ

โทร. 0 2727 3211

อีเมล. napong.nop@nida.ac.th nophaket@gmail.com

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

  • การวางผังแม่บท (Master Planning)
  • การวางผังพัฒนาพื้นที่เมือง (Urban Area Development Planning)
  • การออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design)
  • การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง (Urban Environmental Conservation and Development)
  • การพัฒนาที่อยู่อาศัยในชุมชนเมืองด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม (Participatory Urban Housing Development)
  • การวิเคราะห์โครงสร้างเชิงพื้นที่ของสัณฐานเมือง (Urban Spatial Structure Analysis)
  • การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน (Urban and Community Environmental Management)
  • การออกแบบและวางผังเมืองนิเวศน์ (Eco City Design and Planning)
  • สถาปัตยกรรมและผังเมือง (Architecture and town planning)
  • อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

การทำงาน

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง