กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

atthapol

คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

การศึกษาและหลักสูตร

  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การทำงาน

  • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)
  • ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
  • ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินอล จำกัด