กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

chada

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

การศึกษาและหลักสูตร

  • Bachelor of Arts (Economics), Cambridge University, สหราชอาณาจักร
  • Master of Arts (Economics), Cambridge University, สหราชอาณาจักร
  • Master of Arts (Economics), Williams College, Massachusetts, สหรัฐอเมริกา

การทำงาน

  • เหรัญญิก สภากาชาดไทย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556
  • ประธานกรรมการ บริษัทสยามพารากอนดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2554
  • ประธานกรรมการ บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 22 พฤษภาคม 2552

ตําแหน่งหน้าที่สําคัญในอดีต

  • ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พ.ศ. 2554 – 2556
  • กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2549 – 2553
  • กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2542 – 2550
EDIT