กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

rapee

คุณรพี สุจริตกุล

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

การศึกษาและหลักสูตร

  • Bachelor of Laws (with honors), University of Essex, สหราชอาณาจักร
  • Master of Laws in Commercial Law, University of Bristol, สหราชอาณาจักร

การทำงาน

  • กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์