กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

jeerawan

คุณจีราวรรณ บุญเพิ่ม

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

การศึกษาและหลักสูตร

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • Master of Art in Demography, Australian National University,ประเทศออสเตรเลีย

การทำงาน

  • กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์