สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา (Sociology of Law and Development)

สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา (Sociology of Law and Development)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มุ่งส่งเสริมให้เกิดสังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชน มีการบริหารจัดการภายใต้หลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล โดยจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะนิติศาสตร์ เปิดสอนรายวิชาสังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา ที่เป็นการศึกษาเหตุผลของกฎเกณฑ์และเหตุผลของพฤติกรรมของคนในสังคม ประกอบกับบริบทของสังคม และศึกษาแนวความคิดทางสังคมวิทยาที่มีผลต่อกฎหมาย และศึกษาความหมายของกฎหมาย ทฤษฎีกฎหมาย โครงสร้างและวิวัฒนาการของกฎหมายไทย การบังคับใช้กฎหมายแก่คนในสังคม และกลไกการลงโทษทาง กฎหมาย การใช้และการตีความกฎหมาย รวมทั้งการศึกษาถึงประเด็นทางสังคมในมิติต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ บัญญัติและการพัฒนากฎหมาย โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของนักสังคมวิทยาและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง