กฎหมายกับการพัฒนา (Law and Development)

กฎหมายกับการพัฒนา (Law and Development)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่สอดคล้องกับเป้าหมายการสร้างสังคมที่สงบสุข มีความมั่นคง มีสันติภาพ โดยที่ประชาชนต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและมีความเท่าเทียมกันภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน (Human Rights) มีกฎหมายและมีระบบการปกครองที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม (The Rule of Law) และหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยคณะนิติศาสตร์ เปิดสอนรายวิชากฎหมายกับการพัฒนา (Law and Development) ที่เป็นการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกฎหมายในสังคม การพัฒนาสังคมกับปัญหาทางกฎหมาย กฎหมายกับการแก้ไขปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ กฎหมายกับการบริหารจัดการ วิเคราะห์กฎหมายในฐานะที่กฎหมายเป็นเครื่องมือของการพัฒนาประเทศ โดยศึกษาปัญหากฎหมายกับการพัฒนาในมิติของกฎหมายกับการเมือง (สถาบันการเมือง) มิติในทางบริหาร มิติในทางเศรษฐกิจและมิติในทางสังคม ทั้งนี้ โดยพิจารณาประกอบกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมทั้งความจำเป็นในการปฏิรูปกฎหมายเพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม