การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และสภาพภูมิอากาศ

การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และสภาพภูมิอากาศ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม จัดการเรียนการสอนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการความยั่งยืน มีรายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ อาทิ วิชาการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพบรรยากาศ วิชาสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา และเทคโนโลยีการจัดการ วิชาการจัดการควบคุมมลพิษ วิชาเทคโนโลยีสะอาด และการจัดการพลังงาน วิชาการจัดการขยะมูลฝอยและมลพิษสำหรับเมือง ท้องถิ่น และชุมชน เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://gseda.nida.ac.th/nida
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/env.nida