นักศึกษาคณะภาษาและการสื่อสารอบรมเชิงปฏิบัติการ Task-based language teaching (TBLT)

นักศึกษาคณะภาษาและการสื่อสารอบรมเชิงปฏิบัติการ Task-based language teaching (TBLT)

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกของคณะภาษาและการสื่อสารได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Task-based language teaching (TBLT): Where is it going and what does it have to offer EFL teachers? โดยมีวิทยากรคือ รศ.ดร. Jonathan Newton จาก School of Linguistics and Applied Language Studies มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย ประเทศนิวซีแลนด์

โดยนักศึกษาได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ในเชิงปฏิบัติและฟังตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ task ในการสอนภาษาอังกฤษ คณะภาษาและการสื่อสารขอขอบคุณ ผศ.ดร.อารี มโนสุทธิกิจ และ ผศ.ดร.สรุจ ศุภศิรประภา ที่เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ นอกจากนี้คณะยังมีความตั้งใจที่จะสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองคณะและมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต