660224poll 09 scaled

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย คณะศึกษาดูงานนิด้าโพล

          วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับเกียรติจากคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย โดย ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ “นิด้าโพล” ให้การต้อนรับ วัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อรับฟังการบรรยายถึงขั้นตอนและวิธีการทำโพล โดยเฉพาะการทำโพลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2566 ที่จะถึงนี้ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมการทำงานของศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”