ดร. วันทนา บัวบาน

“การพัฒนาที่ยั่งยืน” ควรเป็นการพัฒนาที่ไม่ได้มุ่งเน้นทางด้านใดด้านหนึ่ง

  การพัฒนาที่ยั่งยืน ต้องเป็นการพัฒนาที่เติบโตไปด้วยกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นหลัง

          มาร่วมเปิดมุมมอง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ไปด้วยกัน ผ่านบทสัมภาษณ์จากผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ “ดร.วันทนา บัวบาน” นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

          “ถ้าเราพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งให้เติบโต แม้ว่าประเทศของเราจะพัฒนา ทันสมัยมากขึ้น เศรษฐกิจเติบโตก้าวหน้า แต่เราไม่พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม วันข้างหน้าก็จะเกิดปัญหาความเสื่อมโทรม กลายเป็นการพัฒนาที่ไม่สมดุล เกิดเป็นปัญหาระยะยาว” ดร.วันทนา บัวบาน ตัวแทนผู้สำเร็จการศึกษา คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ได้สะท้อนมุมมองการพัฒนาที่ยั่งยืน และเล่าถึงการทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ฟังว่า

“การพัฒนาที่ยั่งยืน” ควรเป็นการพัฒนาที่ไม่ได้มุ่งเน้นทางด้านใดด้านหนึ่ง

          ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ การพัฒนาที่ยั่งยืนควรจะเป็นการพัฒนาที่ไม่ได้มุ่งเน้นทางด้านใดด้านหนึ่งหรือมุมเศรษฐกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เรายังคำนึงถึงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หรือเรียกว่าเป็นการพัฒนาอย่างสมดุล และการพัฒนาที่ยั่งยืน จะต้องคำนึงผลกระทบต่อคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นหลัง

          การทำงานด้าน “การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน” ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เรามีหน้าที่ในการจัดหาเงินกู้ และบริหารจัดการหนี้สาธารณะและความเสี่ยง ติดตามโครงการเงินกู้ ที่ผ่านมาเราเน้นสนับสนุนโครงการภาครัฐที่เป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ กู้เงินเพื่อการชดเชยขาดดุล รวมถึงกู้เงินในช่วงของการเกิดวิกฤตโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากวิกฤตนี้ โดยยังไม่ได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม แต่ในช่วง 2-3 ปีทีผ่านมา เรามีการกู้เงินในประเทศ ในรูปแบบของการออกพันธบัตรรัฐบาล ที่มุ่งเน้นสนับสนุนการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม หรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น เราออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือที่เรียกว่า “Sustainability Bond” ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) และตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) ซึ่งพันธบัตรเหล่านี้จะถูกนำไปใช้สำหรับโครงการที่ลงทุนพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเท่านั้น เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม โครงการเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำดื่ม ก็นับว่าเป็นส่วนหนึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน การกู้เงินจากต่างประเทศก็เช่นกัน ต้องคำนึงว่าโครงการเหล่านี้ต้องเชื่อมโยง เกี่ยวข้อง และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ใช่แค่พัฒนาเศรษฐกิจอย่างเดียว แต่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในระยะยาว การที่เราคิดเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้มาสนับสนุน ทำให้ประเทศมีการพัฒนาที่ยั่งยืนได้

          ในการทำวิจัยขณะที่เรียนที่นิด้า เราได้ทำการศึกษาการคาดการณ์อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล เนื่องจากอัตราผลตอบแทน เป็นต้นทุนการกู้เงินของรัฐบาลอย่างหนึ่ง เราเลือกที่จะทำวิจัยชิ้นนี้เพราะมองว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเรา และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในระยะยาว การที่เรารู้ผลตอบแทนล่วงหน้า ทำให้เราสามารถวางแผนการกู้เงินได้

เรียนต่อกับนิด้าเป็นอย่างไร

          ส่วนการเรียนต่อกับนิด้า หลักสูตรและผลลัพธ์เชิงวิชาการค่อนข้างแน่น เป็นมาตรฐานระดับสากล คณาจารย์มีความรู้ มีความพร้อมในการสอน การเรียนที่นิด้าฝึกให้เรามีความท้าทายในการก้าวผ่านแต่ละบททดสอบในการเรียน เปรียบได้กับนักวิ่งมาราธอน หรือการปีนเขาเอเวอเรสต์ ที่ต้องใช้ความอดทนในการก้าวผ่าน และนิด้ายังช่วยพัฒนากระบวนการความคิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ทำให้แก้ปัญหาที่ยากให้ง่ายได้ และสอนให้เรามี Growth Mindset ในความตั้งใจและความพยายาม

นิด้าเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตออกสู่ภาคสังคม และหลาย ๆ หน่วยงาน นิด้าสามารถสร้างคน พัฒนาบุคลากรของประเทศ เพื่อให้ไปพัฒนาประเทศชาติและคนในสังคมต่อไป