ดร. ปีติการ พัฒนวิทย​์

การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการสร้างประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการสร้างประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะภาพใหญ่คือสร้างให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม และในภาพย่อย ก็คือ “ตัวของเราเอง” การพัฒนาที่ยั่งยืน เชื่อมโยงได้จากสิ่งที่เราทำในชีวิตประจำวัน หรือว่างานที่เราทำ

          มาร่วมเปิดมุมมอง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ไปด้วยกัน ผ่านบทสัมภาษณ์จากผู้สำเร็จการศึกษา PhD in Management วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ “ดร.ปีติการ พัฒนวิทย์” 

          “การพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากจะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมแล้ว เราเองก็จะได้รับประโยชน์นั้น และสามารถส่งต่อสิ่งดี ๆ รวมถึงความรู้ต่าง ๆ ให้กับคนรุ่นหลังได้” ดร.ปีติการ พัฒนวิทย์ ตัวแทนผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มองว่าเราสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรามีเพื่อต่อยอดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้

การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการสร้างประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในระหว่างที่เรียนต่อระดับปริญญาเอกกับนิด้า ก่อนที่เราจะทำวิจัยเราได้คิดหัวข้อที่จะทำ โดยมองก่อนว่าหัวข้อวิจัยนั้นสามารถต่อยอดหรือว่านำไปเป็นประโยชน์อะไรให้กับสังคมของเราอย่างยั่งยืนได้บ้าง และในฐานะนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ต้องนึกถึงการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผนวกงานด้านอสังหาริมทรัพย์ เข้ากับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้เลือกทำวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับความฉลาดทางจิตวิญญาณ และจิตวิญญาณในองค์กร ที่มีผลต่อประสิทธิภาพหรือว่ามีผลต่อพฤติกรรม ความนึกคิดของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในการทำงานอย่างไร เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างใหญ่ในประเทศ การที่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ สามารถจับกลุ่มลูกค้าได้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ก็สามารถช่วยในด้านเศรษฐกิจให้เติบโต รวมถึงลูกค้าที่ได้เจอกับหมู่บ้านที่ถูกใจ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ก็จะทำให้มีสุขภาวะที่ดี ซึ่งการที่มีสุขภาวะที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง นับเป็นการสร้างสังคมที่ยั่งยืนและแข็งแรงจากพื้นฐานอย่างแท้จริง

เรียนต่อกับนิด้าเป็นอย่างไร

          นิด้าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมและมีความเชี่ยวชาญในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งมีบุคลากร ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เราต่อยอดในการทำวิจัยและก็ทำงานได้เป็นอย่างดี เป็นสถาบันที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงโดยเฉพาะทางด้านการวิจัย สิ่งที่ได้หลัก ๆ ก็คือได้ความรู้จากคณาจารย์ที่มีความพร้อมมีประสบการณ์ในการทำวิจัย เป็นผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ก็ส่งผลให้เรามีที่ปรึกษาหรือว่ามีทรัพยากรต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการที่เราจะทำให้เราสามารถทำวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

“นิด้าเป็นทุกอย่างให้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการให้ทรัพยากร ให้ความรู้และให้สังคมที่ดี”