โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาที่ 1/2566

โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาที่ 1/2566

            ส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การได้จัดโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้ศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และมารยาททางสังคมของไทย รวมไปถึงการเรียนรู้แบบสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และเข้าใจความต่างของคนในสังคม โดยมุ่งหวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้นักศึกษาต่างชาติ ได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมไทยเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสามารถปรับตัวและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันระหว่างที่ศึกษาอยู่ในประเทศได้อย่างเหมาะสม ซึ่งยังถือเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย ซึ่งได้จัดไปในระหว่างวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2566 สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ณ ห้อง 6006 ชั้น 6 อาคารนวมินทราธิราช โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวุธ เจริญรูป เป็นวิทยากรบรรยายในภาคภาษาอังกฤษ โดยมีนักศึกษาต่างชาติ จาก 9 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สาธารณรัฐกานา สาธารณรัฐเช็ก และประเทศไทย จำนวน 42 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี