'นิด้า' ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เขตบางกะปิ

‘นิด้า’ ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เขตบางกะปิ

            วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 นางสาวนิภา ชุมสุข ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ ในนามผู้แทนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เขตบางกะปิ ณ สวนบางกะปิภิรมย์ (สวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตบางกะปิ) ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตบางกะปิ
            กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรและมอบของที่ระลึกแก่ผู้สูงอายุ บริการจากศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. เขตบางกะปิ การจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์โอทอป สินค้าของดีบางกะปิ กิจกรรมประกวดแต่งกายสวยงามจากผู้สูงอายุ โดยมีนายชูชาติ พุ่มน้อย ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 14 ประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางกะปิ และผู้นำชุมชนเขตบางกะปิ โดยการจัดกิจกรรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้คุณค่าและเชิดชูผู้สูงอายุในชุมชนเขตบางกะปิ และเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยสืบไป