พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์ 2567

พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์ 2567

คณะสถิติประยุกต์ จัดพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์ประจำคณะฯ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2567 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศิวิกา ดุษฏีโหนด คณบดีคณะสถิติประยุกต์ , รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล เข้ารับการรดน้ำดำหัวจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคน ทั้งนี้ อาจารย์ได้ให้พร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฎิบัติงานและเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทยอีกด้วย

พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์ 2567